Juridische kennisgeving

Tegenspraak en acceptatie.

1. Doel en acceptatie

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website: www.vivosol.com
De website www.vivosol.com biedt diensten waarvan het primaire doel is om contact tussen gebruikers en het bedrijf mogelijk te maken, hetzij om contact met ons op te nemen, hetzij om offertes aan te vragen.

Het bladeren door de pagina www.vivosol.com schrijft de toestand van de gebruiker van hetzelfde toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische verklaring, die kan worden gewijzigd.

De gebruiker verbindt zich ertoe om de Website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het verkeer en deze juridische kennisgeving. De gebruiker is aansprakelijk jegens VIVOSOL, SL en derden voor alle schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van schending van deze verplichting.

2. Eigendom van het internet en identificatie van de dienstverlener van de informatiemaatschappij

Om te voldoen aan het beginsel van algemene informatie vereist door artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij onze gebruikers dat deze website thuishoort een VIVOSOL, SL met cif B38821583, geregistreerd in het handelsregister van Santa Cruz de Tenerife op pagina TF-37066, pagina 148, deel 2718.

adres:
Chajofe Boulevard, 3 – Edificio Edén – Local 203,
E-38650 – Los Cristianos, Arona

E-mail: pahl@vivosol.com
Telefoon: 922792379

Web gehost door: Cyberwebhosting.de

3. Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik

De website en zijn diensten zijn gratis en open toegang, hoewel het gebruik van bepaalde gebieden of diensten afhankelijk is van het invullen van formulieren voor het verzamelen van gegevens. Alleen mensen ouder dan 18 jaar kunnen gegevens verstrekken via onze website en kinderen onder de 16 jaar kunnen deze niet verstrekken zonder de toestemming van ouders of verzorgers.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en tijdigheid van alle gegevens die aan VIVOSOL, SL worden doorgegeven en is als enige verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onjuiste verklaringen.

www.vivosol.com heeft de volgende soorten gebruikers:

Gebruikers die gegevens in een van de beschikbare formulieren verstrekken: De persoonlijke gegevens die VIVOSOL, SL-verzoeken bevatten, omvatten de naam en het elektronische adres en de persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt bij het invullen van de formulieren en e-mails die op het internet zelf zijn opgegeven.

3.1. Regels en gebruiksverboden voor gebruikers van onze services

De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om gepast gebruik te maken van de aangeboden inhoud en diensten en deze niet te gebruiken om:

  • Het verspreiden van crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend, verontschuldiging van de inhoud van terrorisme of, in het algemeen, in strijd met de wet of de openbare orde.
  • Introduceer in de netwerkcomputervirussen of voer acties uit die fouten, schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van VIVOSOL, SL of derden kunnen veranderen, bederven, onderbreken of genereren; evenals de toegang van andere Gebruikers tot de website en zijn diensten belemmeren.
  • Probeer toegang te krijgen tot de beperkte delen van de computersystemen van VIVOSOL, SL of derden en, indien van toepassing, informatie te extraheren.
  • De rechten van intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van VIVOSOL, SL of derden schenden.
  • Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, overheidsinstanties of een derde partij.
  • Het reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar maken of anderszins openbaar communiceren, transformeren of wijzigen van de Inhoud, tenzij u toestemming hebt van de eigenaar van de corresponderende rechten of het wettelijk is toegestaan
  • Verzamel gegevens voor reclamedoeleinden en verzend reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoop of andere commerciële doeleinden zonder uw voorafgaand verzoek of toestemming.

3.2. Procedure in geval van activiteiten van illegale aard

In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die het ongeoorloofde karakter onthullen van het gebruik van enige inhoud en / of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s die zijn opgenomen of toegankelijk via de Website, stuur een kennisgeving naar VIVOSOL, SL, met de juiste identificatie, specificeer de vermeende overtredingen en verklaar uitdrukkelijk en onder haar verantwoordelijkheid dat de informatie in de kennisgeving juist is.

4. Privacybeleid

De gebruiker kan raadplegen hoe VIVOSOL, SL zijn gegevens gebruikt en de beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd in de volgende link: "privacybeleid"

5. Cookiesbeleid

VIVOSOL, SL installeert geen cookies op de computer van de gebruiker, daarom hebben we geen specifiek "cookiebeleid" ontwikkeld voor deze site.

6. Meldingen

Alle kennisgevingen en communicaties tussen gebruikers en VIVOSOL, SL worden voor alle doeleinden als effectief beschouwd als ze worden gemaakt via post, e-mail of via de telefoon. Gebruikers moeten contact opnemen met VIVOSOL, SL door:

  • Stuur een e-mail naar het volgende adres: VIVOSOL SL – Chajofe Boulevard 3, – Edén Building – Local 203, E-38650 – Los Cristianos, Arona.
  • Verzenden per e-mail naar het volgende adres: pahl@vivosol.com

7. Industrieel eigendom en intellectueel eigendom

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan VIVOSOL, SL, zonder welke de gebruiker als overgedragen kan worden beschouwd. van exploitatierechten over hen heen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van het internet.

Kort gezegd, gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud bekijken en, in voorkomend geval, toestemming verlenen voor privékopieën, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet later worden overgedragen aan derden, noch worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, noch worden onderworpen aan geen vorm van uitbuiting en uitsluitend en uitsluitend tijdens de dienst.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen eigendom van VIVOSOL, SL, zonder dat het gebruik of de toegang ertoe de VIVOSOL, SL aan de Gebruiker enig recht toekent.

De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare communicatie van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk door VIVOSOL, SL is geautoriseerd, is verboden. In geval van niet-naleving zal VIVOSOL, SL de gepaste wettelijke maatregelen treffen.

8. Vrijstelling van aansprakelijkheid en wijziging van deze juridische kennisgeving

De informatie die op deze website wordt verspreid, is uitsluitend en uitsluitend ter informatie en behoudt zich het recht voor VIVOSOL, SL de verspreiding geheel of gedeeltelijk te schorsen of op te schorten en de structuur en inhoud van deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en kan zelfs de toegang tot die informatie beperken of weigeren. VIVOSOL, SL is voornemens de kwaliteit en actualisering van deze informatie te handhaven en mogelijke fouten te voorkomen en te minimaliseren, maar VIVOSOL, SL is niet aansprakelijk voor schade of verliezen veroorzaakt door beslissingen genomen op basis van de verspreide informatie; noch van onjuistheden, weglatingen of fouten die het bevat, noch van de problemen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of andere externe verbindingen; noch van de schade en / of schade in de software of hardware van de gebruiker die voortvloeit uit de toegang tot deze website.

De Gebruikers aanvaarden uitdrukkelijk dat VIVOSOL, SL niet verantwoordelijk zal zijn voor de ongeoorloofde toegang of wijziging van haar verzendingen of gegevens, van materiaal of gegevens verzonden of ontvangen of niet verzonden of ontvangen, of van enige transactie gedaan via haar website.

VIVOSOL, SL behoudt zich het recht voor om deze juridische kennisgeving eenzijdig en zonder kennisgeving te wijzigen in de algemene voorwaarden die zij geschikt acht met de enige verplichting om de gebruiker op de hoogte te stellen van de wijzigingen die zijn aangebracht via www.vivosol.com

9. Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een van de onderhavige clausules nietig en nietig wordt verklaard door een definitieve beslissing van een bevoegde autoriteit, blijven de overige bepalingen en voorwaarden van kracht, zonder te worden aangetast door genoemde nietigheidsverklaring.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website is onderworpen aan de bepalingen van de Spaanse wetgeving en Europese regelgeving die van toepassing kan zijn

Elke controverse die ontstaat of die verband houdt met het gebruik van de website of met genoemde producten zal worden onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken en tribunalen van de provincie S / C de Tenerife.

Als het een eindconsument is, is niets in deze clausule van invloed op de rechten als zodanig erkend door de huidige wetgeving, en kan het ervoor kiezen om een ​​claim in te dienen om hun rechten met betrekking tot deze Voorwaarden af ​​te dwingen voor de rechter of rechtbanken die overeenkomen met hun adres.